Hiện trường có 35 GV, gồm:

- 28 GVCN lớp

- 07 GVBM (02 GVTA, 02 GVAN, 01 GVMT, 01 GVTD và 01 GVTH)

- 01 GV TPT Đội